Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας
Έκδοση 1.0

Η ιστοσελίδα του El Sol Hotel που βρίσκεται στο https://elsolhotel.gr/ είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στο El Sol Hotel. Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο σε σχέση με αυτές τις λειτουργίες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στους παρόντες Όρους.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιέγραψαν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από εμάς. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΜΙΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΌΣΑΣΤΑΤΕ ΣΕ ΑΥΞΟΣ ΟΙ ΝΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩνΕΤΕ ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να εισάγετε αυτούς τους Όρους. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΕΤΕ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ. ΕΆΝ ΔΙΑΦΩΝΕΊΤΕ ΜΕ ΌΛΕς ΤΙς ΔΙΑΤΆΞΕΙς ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΈΕΣΤΕ Ή/ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ.

Οι παρόντες όροι απαιτούν τη χρήση της Διαιτησίας Ενότητα 10.2 σε ατομική βάση για την επίλυση των διαφορών και επίσης να περιορίσει τα ένδικα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφοράς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Γεννήτριας Όρων Χρήσης.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία σας παρέχει μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Ορισμένοι περιορισμοί. Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί στους παρόντες Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν πρέπει να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε, να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε, να διανείμετε, να φιλοξενήσετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο εμπορικά τον Ιστότοπο. (β) δεν πρέπει να αλλάξετε, να κάνετε παράγωγα έργα, να αποσυναρμολογήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυστρεφόμετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο, και (δ) εκτός εάν ρητά αναφέρεται στο παρόν, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να αναδημοσιευθεί, να μεταβιβαστεί, να εμφανιστεί, να αναρτηθεί ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρόντες Όρους. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ιδιοκτησιακές ειδοποιήσεις στην Ιστοσελίδα πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφά τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει την Ιστοσελίδα με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς. Έχετε εγκρίνει ότι η Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή ή τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Καμία υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Εξαιρουμένου οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό της ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Λάβετε υπόψη ότι οι παρόντες Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν δικαιώματα, τίτλο ή συμφέρον σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται στους παρόντες Όρους.

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων· Άλλοι χρήστες

Σύνδεσμοι τρίτων και διαφημίσεις. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτους. Οι εν λόγω Σύνδεσμοι τρίτων & Διαφημίσεις δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν Συνδέσμους τρίτων & Διαφημίσεις. Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους Συνδέσμους τρίτων & Διαφημίσεις μόνο για την ευκολία σας και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, υποστηρίζει, εγγυάται ή προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τις Σύνδεσμοι τρίτων και τις Διαφημίσεις. Χρησιμοποιείτε όλους τους Συνδέσμους τρίτων & Διαφημίσεις με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόσετε ένα κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικότητας με αυτόν τον τρόπο. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους Συνδέσμους τρίτων & Διαφημίσεις, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

Άλλοι χρήστες. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη. Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσάς είτε από άλλους. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων. Εάν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε.

Με το παρόν απαλλάσσετε και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκδοτές από, και με το παρόν παραιτείστε και παραιτείστε, κάθε παρελθόν, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύψει άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με , η ιστοσελίδα. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας, παραιτείστε από το τμήμα 1542 αστικού κώδικα Καλιφόρνιας σχετικά με τα ανωτέρω, το οποίο δηλώνει: «μια γενική απελευθέρωση δεν επεκτείνεται στις αξιώσεις που ο πιστωτής δεν ξέρει ή υποψιάζεται για να υπάρξει στην εύνοιά του/της κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία εάν είναι γνωστή από τον/την πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιαστικά τη συμφωνία του/της με τον οφειλέτη.»

Μπισκότα και web beacons. Όπως και κάθε άλλη ιστοσελίδα, το El Sol Hotel χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, καθώς και τις σελίδες στον ιστότοπο στον οποίο ο επισκέπτης είχε πρόσβαση ή επισκέφθηκε. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες.

Αποποιήσεις
Η ιστοσελίδα παρέχεται σε "ως έχει" και "ως διαθέσιμο" βάση, και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά οποιαδήποτε και όλες τις εγγυήσεις και τις προϋποθέσεις κάθε είδους, είτε ρητή, σιωπηρή, ή θεσμοθετημένη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, ήσυχη απόλαυση, ακρίβεια, ή μη παραβίαση. Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα θα πληροί τις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμη σε συνεχή, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα βάση, ή θα είναι ακριβής, αξιόπιστη, χωρίς ιούς ή άλλο επιβλαβή κώδικα, πλήρη, νόμιμο ή ασφαλές. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε σχέση με την ιστοσελίδα, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με το χρονικό διάστημα που διαρκεί μια σιωπηρή εγγύηση, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν θα υπόκεινται σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, διαφυγόντα δεδομένα, έξοδα προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες, παραδειγματικές, παρεμπίπτουσες, ειδικές ή ποινικές αποζημιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου γίνεται με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο, και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας, ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από αυτά.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, παρά οτιδήποτε το αντίθετο που περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας προς εσάς για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή σε πενήντα δολάρια ηπα κατ 'ανώτατο όριο (US $ 50). Η ύπαρξη περισσότερων από μία αιτημάτων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο. Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για παρεμπίπτουσες ή επακόλουθες ζημίες, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

Όρος και τερματισμός. Με την επιφύλαξη της παρούσας Ενότητας, οι παρόντες Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Με τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας θα τερματιστούν αμέσως. Κατανοείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός του Λογαριασμού σας μπορεί να περιλαμβάνει διαγραφή του Περιεχομένου Χρήστη που σχετίζεται με το Λογαριασμό σας από τις ζωντανές βάσεις δεδομένων μας. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη προς εσάς για οποιαδήποτε καταγγελία των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ακόμη και μετά την κατάργηση των δικαιωμάτων σας βάσει των παρόντων Όρων, οι ακόλουθες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ: Ενότητες 2 έως 2.5, Ενότητα 3 και Ενότητες 4 έως 10.

Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων και ζητά από τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας να κάνουν το ίδιο. Σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική σεβασμού της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας που προβλέπει την αφαίρεση οποιουδήποτε παράνομου υλικού και για τον τερματισμό των χρηστών της ιστοσελίδας μας που είναι επανειλημμένα παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους χρήστες μας, μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας, παραβιάζει παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα έργο, και επιθυμεί να αφαιρέσει το υποτιθέμενο παράνομο υλικό, οι ακόλουθες πληροφορίες με τη μορφή γραπτής ειδοποίησης (σύμφωνα με 17 U.S.C. § 512(c)) πρέπει να παρέχονται στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων μας:

τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·
προσδιορισμός των εργασιών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί,
η ταυτοποίηση του υλικού στις υπηρεσίες μας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και που μας ζητάτε να αφαιρέσουμε.
επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε το εν λόγω υλικό·
τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας·
δήλωση ότι έχετε καλή τη πίστει ότι η χρήση του ανάρμοστου υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον πράκτορά του ή από το νόμο· Και
δήλωση ότι οι πληροφορίες στην κοινοποίηση είναι ακριβείς και υπό ποινή ψευδορκίας, ότι είστε είτε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται να έχουν παραβιαστεί είτε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Παρακαλώ σημειώστε ότι, σύμφωνα με 17 U.S.C. § 512 (στ), οποιαδήποτε διαστρέβλωση του υλικού γεγονότος σε μια γραπτή κοινοποίηση υποβάλλει αυτόματα το καταγγέλλοντα στην ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, δαπάνες και αμοιβές του πληρεξούσιου που προκύπτουν από μας σχετικά με τη γραπτή κοινοποίηση και τον ισχυρισμό της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Γενική

Οι παρόντες Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν προβαίσουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνομαι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε ή/και δημοσιεύοντας σε περίοπτη θέση τις αλλαγές στον Ιστότοπό μας. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή μας με την πιο πρόσφατη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει δεν είναι έγκυρη η αποστολή του e-mail που περιέχει την εν λόγω ειδοποίηση θα αποτελέσει ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ανακοίνωση. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες Όρους θα τεθούν σε ισχύ τις πρώτες από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή μιας ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς ή τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ανάρτηση της ειδοποίησης των αλλαγών στην Ιστοσελίδα μας. Αυτές οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ άμεσα για τους νέους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μας μετά από ειδοποίηση για τέτοιες αλλαγές θα αναφέρει την επιβεβαίωση αυτών των αλλαγών και της συμφωνίας που πρέπει να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των αλλαγών.
Τρόποι επίλυσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας. Είναι μέρος της σύμβασής σας με την Εταιρεία και επηρεάζει τα δικαιώματά σας. Περιέχει διαδικασίες για την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΕΞΗ ΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Δυνατότητα εφαρμογής της συμφωνίας διαιτησίας. Όλες οι αξιώσεις και διαφορές σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία και τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα ή σε δικαστήριο μικροδιαφορών θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας ισχύει για εσάς και την Εταιρεία, καθώς και για οποιεσδήποτε θυγατρικές, θυγατρικές, αντιπροσώπους, υπαλλήλους, προκατόχους προς το συμφέρον, διαδόχους και εκχωρούν, καθώς και όλους τους εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή δικαιούχους υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται σύμφωνα με τους Όρους.

απαίτηση ς ειδοποίησης και άτυπη επίλυση διαφορών. Πριν από κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει διαιτησία, το μέρος πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο μέρος γραπτή ανακοίνωση της διαφοράς που περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς, καθώς και την αιτούμενη απαλλαγή. Ανακοίνωση προς την Εταιρεία θα πρέπει να αποσταλεί στους: Καψάλι, Κύθηρα, 80100. Μετά την παραλαβή της Ειδοποίησης, εσείς και η Εταιρεία μπορείτε να επιχειρήσετε να επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφωνία ανεπίσημα. Εάν εσείς και η Εταιρεία δεν επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας. Το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που γίνεται από οποιοδήποτε μέρος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό της ανάθεσης που δικαιούται κάθε μέρος.

Κανόνες διαιτησίας. Διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, ένας καθιερωμένος πάροχος εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προσφέρει διαιτησία, όπως ορίζεται στην παρούσα ενότητα. Εάν η ΑΑΑ δεν είναι διαθέσιμη για διαιτητή, τα μέρη θα συμφωνήσουν να επιλέξουν εναλλακτικό Πάροχο ΕΕΔ. Οι κανόνες του Παρόχου ΕΕΔ θα διέπουν όλες τις πτυχές της διαιτησίας, εκτός από το βαθμό που οι κανόνες αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. Η ΑΑΑ Καταναλωτών Κανόνες Διαιτησίας που διέπουν τη διαιτησία είναι διαθέσιμα σε απευθείας σύνδεση στο adr.org ή καλώντας την ΑΑΑ στο 1-800-778-7879. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή. Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό της επιδιωκόμενης ανάθεσης είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (US $10,000.00) μπορούν να επιλυθούν μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, κατ' επιλογή του κόμματος που αναζητά ανακούφιση. Για αξιώσεις ή διαφορές όπου το συνολικό ποσό της επιδιωκόμενης ανάθεσης είναι δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (US $10,000.00) ή περισσότερο, το δικαίωμα σε ακρόαση θα καθορίζεται από τους Κανόνες Διαιτησίας. Οποιαδήποτε ακρόαση θα διεξαχθεί σε τοποθεσία εντός 100 μιλίων από την κατοικία σας, εκτός εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Εάν διαμενετε εκτός των ΗΠΑ, ο διαιτητής ενημερώνει τα μέρη για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο τυχόν ακροάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδίδεται από τον διαιτητή μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο διαιτητής σας χορηγήσει ένα βραβείο που είναι μεγαλύτερο από την τελευταία προσφορά διακανονισμού που η Εταιρεία σας έκανε πριν από την έναρξη της διαιτησίας, η Εταιρεία θα σας καταβάλει το μεγαλύτερο από το βραβείο ή 2.500,00 δολάρια. Κάθε μέρος φέρει τα δικά του έξοδα και εκταμιεύσεις που προκύπτουν από τη διαιτησία και καταβάλλει ίσο μερίδιο των αμοιβών και των εξόδων του παρόχου ΕΕΔ.

Πρόσθετοι κανόνες για τη διαιτησία που δεν βασίζεται στην εμφάνιση. Εάν εκλέγεται διαιτησία που δεν βασίζεται σε εμφάνιση, η διαιτησία διεξάγεται τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή/και βασίζεται αποκλειστικά σε γραπτές παρατηρήσεις· ο συγκεκριμένος τρόπος επιλέγεται από το μέρος που κινεί τη διαιτησία. Η διαιτησία δεν συνεπάγεται προσωπική εμφάνιση των διαδίκων ή των μαρτύρων, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.

Προθεσμίες. Εάν εσείς ή η Εταιρεία επιδιώκει διαιτησία, η διαιτητική αγωγή πρέπει να ξεκινήσει και / ή να ζητηθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος των περιορισμών και εντός οποιασδήποτε προθεσμίας που επιβάλλεται σύμφωνα με τους Κανόνες ΑΑΑ για τη σχετική αξίωση.

Αρμόδια αρχή του διαιτητή. Εάν ξεκινήσει η διαιτησία, ο διαιτητής θα αποφασίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και της Εταιρείας, και η διαφορά δεν θα ενοποιηθεί με άλλα θέματα ή θα ενωθεί με άλλες υποθέσεις ή θα ενωθεί με άλλες υποθέσεις ή μέρη. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να χορηγεί προτάσεις μη θετικές για το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε απαίτησης. Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιδικάζει χρηματική αποζημίωση και να χορηγεί οποιαδήποτε μη χρηματική προσφυγή ή ανακούφιση στη διάθεση ενός ατόμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανόνες ΑΑΑ και τους Όρους. Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης στην οποία περιγράφονται τα ουσιώδη πορίσματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η ανάθεση. Ο διαιτητής έχει την ίδια εξουσία να επιδικάζει την απαλλαγή σε ατομική βάση που θα είχε ένας δικαστής στο δικαστήριο. Η ανάθεση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και την Εταιρεία.

Παραίτηση από τη δίκη των ενόρκων. Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούμαστε από τα συνταγματικά και νόμιμα δικαιώματά τους να πάνε στο δικαστήριο και να έχουν μια δίκη μπροστά από έναν δικαστή ή μια κριτική επιτροπή, αντ' αυτού που επιλέγει ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφωνίες θα επιλυθούν με τη διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας. Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι συνήθως πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από τους κανόνες που ισχύουν στο δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από δικαστήριο. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο σε αγωγή εκκένωσης ή επιβολής διαιτητικής απόφασης ή με άλλο τρόπο, ΕΣΕΊς και η ΕΤΑΙΡΕΊΑ παραιτηθείτε από όλα τα δικαιώματα σε μια δίκη κριτικής επιτροπής, αντί να επιλέξετε ότι η διαφορά πρέπει να επιλυθεί από δικαστή.

Παραίτηση από Κλασάτο ή Ενοποιημένες Ενέργειες. Όλες οι αξιώσεις και διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας διαιτησίας πρέπει να διαιτητούν ή να εκδιωχθούν σε ατομική βάση και όχι σε βάση τάξης, και οι αξιώσεις περισσότερων του ενός πελατών ή χρηστών δεν μπορούν να διαιτητούν ή να εκδιωχθούν από κοινού ή να ενοποιηθούν με εκείνες οποιουδήποτε άλλου πελάτη ή χρήστη.

Εμπιστευτικότητα. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Τα μέρη συμφωνούν να διατηρούν την εμπιστευτικότητα, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο. Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει ένα μέρος να υποβάλει στο δικαστήριο κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης ή την επιδίωξη ασφαλιστικών ή δίκαιων ανακουφίσεων.

Διαιρετότητα. Εάν οποιοδήποτε μέρος ή μέρος της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε το συγκεκριμένο μέρος ή μέρος δεν θα έχει ισχύ και ισχύ και θα αποκοπεί και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει πλήρως.

Δικαίωμα παραίτησης. Οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας μπορούν να παρακαμφθούν από το μέρος εναντίον του οποίου διεκδικείται η αξίωση. Η παραίτηση αυτή δεν θα παραιτηθεί ή να επηρεάσει οποιοδήποτε άλλο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Επιβίωση της Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας θα επιβιώσει από τον τερματισμό της σχέσης σας με την Εταιρεία.

Δικαστήριο μικροδιαφορών. Παρ ' όλα αυτά τα ανωτέρω, είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει ατομική αγωγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών.

Έκτακτης ανάγκης Δίκαιη Ανακούφιση. Εν πάση περιπτώσει τα ανωτέρω, κάθε μέρος μπορεί να επιδιώξει έκτακτη δίκαιη ανακούφιση ενώπιον ενός κράτους ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου, προκειμένου να διατηρηθεί το status quo εν αναμονή της διαιτησίας. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν θεωρείται παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Αξιώσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία. Παρά τα ανωτέρω, οι αξιώσεις δυσφήμησης, παραβίασης του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών και η παραβίαση ή υπεξαίρεση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων ή των εμπορικών μυστικών του άλλου μέρους δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Σε κάθε περίπτωση όπου η προηγούμενη συμφωνία διαιτησίας επιτρέπει στα μέρη να προσφύγουν στο δικαστήριο, τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της Κομητείας κάτω, Καλιφόρνια, για τους σκοπούς αυτούς.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Οι επικοινωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για συμβατικούς σκοπούς, εσείς (α) συναινείτε στη λήψη επικοινωνιών από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. και (β) συμφωνούν ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, οι συμφωνίες, οι ειδοποιήσεις, οι γνωστοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχει η Εταιρεία σας παρέχουν ηλεκτρονικά σε κάθε νομική υποχρέωση που θα ικανοποιούσαν οι εν λόγω επικοινωνίες εάν βρίσκονταν σε έντυπη μορφή εγγραφής.

Ολόκληρους όρους. Οι παρόντες Όροι αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι ενοτήτων στους παρόντες Όρους είναι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν έχουν νομικό ή συμβατικό αποτέλεσμα. Η λέξη "συμπεριλαμβανομένου" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό". Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων θα είναι ανέκτωστες και η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται τροποποιημένη έτσι ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι αυτή ενός ανεξάρτητου αναδόχου, και κανένα από τα μέρη δεν είναι πράκτορας ή συνεργάτης του άλλου. Οι παρόντες Όροι, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας στο παρόν, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, να ανατεθούν υπεργολαβικά, να μεταβιβαστούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των ανωτέρω θα είναι άκυρη. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει ελεύθερα αυτούς τους Όρους. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους θα είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχές.

Τα προσωπικά σου δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Πνευματικά δικαιώματα/πληροφορίες εμπορικών σημάτων. © πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτά τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση του εν λόγω τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα Σήματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Καψάλι, Κύθηρα, 80100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]